firma

Landskapsarkitekt mnla Gyril Fimreite    CV

Landskapsarkitekt mnla Gyril Fimreite starta eige landskapsarkitektkontor i Sogndal hausten 2005. Gyril Fimreite er utdanna landskapsarkitekt på Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) frå 1994, og har erfaring innan landskapsfaget frå offentlege og private verksemder.

Arbeidsområde:

Kontoret tilbyr tenester innan arealplanlegging, landskapsanalysar og landskapsforming: prosjektering av bustad- og hytteområde, parkar og byrom, institusjonar, skuleanlegg m.m. Gyril Fimreite har og erfaring med utarbeiding av skjøtselsplanar og vassdragsrelaterte anlegg.

Verktøy:

Kontoret nyttar autocadapplikasjonane novapoint areal og novapoint landskap ved utforming av landskaps- og reguleringsplanar, og har programvare som kan eksportere til sosiformat.

Kompetanse:

Kontoret har sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan og bygningsloven.

Sammarbeidspartnarar:

Kontoret har samarbeid med andre landskapsarkitektar- og arkitektkontor.